Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Súdne znalectvo

Znalecká činnosť v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie psychiatria.

Už viac ako desať rokov pôsobí MUDr. Kornélia Fabišíková ako súdny znalec v odbore zdravotníctvo a farmácia v odvetví psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria). Ako aktívny znalec má dlhoročné skúsenosti v oblasti súdnej psychiatrie. Je členkou Asociácie súdnych psychiatrov Slovenska (ASPS).

Medzi základné zásady a záruky spravodlivého procesu patrí bezpochyby aj zásada náležitého zistenia skutkového stavu veci. Znalecké dokazovanie je v poslednom období čoraz viac a viac využívané, pretože pomocou neho sa zisťujú skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie vo veci samej, a ktorých objasnenie by sa nezaobišlo bez špeciálnych odborných znalostí a vedomostí znalca v odbore psychiatria.

Poskytované služby zahŕňajú flexibilnú a rýchlu reakciu na potreby vyhotovenia odborného znaleckého posudku pre účely trestného a občiansko-právneho konania a vyšetrenia pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, vyšetrovateľov Policajného zboru SR, iných orgánov verejnej moci, fyzické alebo právnické osoby. Pôsobí v regióne východného Slovenska a po dohode aj na celom území Slovenskej republiky. O podrobnotiach sa môžete informovať telefonicky.