Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Ostatné služby

  • Lekárska posudková činnosť pre potreby Sociálnej poisťovne, ÚPSVR (psychiatrický posudok na priznanie invalidného dôchodku, ošetrovného, kompenzačného príspevku a pod.)
  • Hodnotenie aktuálneho psychického stavu pre potreby súdu (napr. žiadosti o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony)
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre potreby zamestnávateľa
  • Hodnotenie psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň podľa vyhlášky č. 229/2011 Z. z.
  • Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu v SBS
  • Poradenstvo a podanie návrhu na ústavnú liečbu (dobrovoľné alebo súdom nariadené protialkoholické, resp. protitoxikomanické ochranné odvykacie liečenie – PAL). 

Bližšie informácie po telefonickej konzultácii.