Dohodnite si termín na:
055 644 59 40/ 055 460 45 84

Psychiatrické vyšetrenie vodičov

Na vedenie motorového vozidla sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý. Na našich ambulanciách poskytujeme taktiež vyšetrenia psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla po odobratí vodičského preukazu z dôvodu použitia alkoholu alebo omamných a psychotropných látok v súlade s § 91 – 92, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Odobratý vodičský preukaz?

Každý vodič, ktorý sa dopustí priestupku alebo prečinu v súvislosti s požitím alkoholu alebo omamnej a psychotropnej látky pred jazdou, sa musí podrobiť preskúmaniu zdravotnej a aj psychickej spôsobilosti. Psychická spôsobilosť sa posudzuje odborným psychologickým vyšetrením. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia.
Avšak pri zadržaní vodičského oprávnenia pre prítomnosť alkoholu v krvi alebo inej návykovej látky Políciou (OR PZ), musia vodiči absolvovať aj psychiatrické vyšetrenie, prípadne psychoterapeutický kurz. Podľa zákona, sa jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok považuje za trestný čin. Po uplynutí trestu je jednou z podmienok pre vrátenie vodičského preukazu potvrdenie od psychiatra podľa § 79 ods. 2.

Postup

Účelom ambulantného psychiatrického vyšetrenia je u vodiča vylúčiť, alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, alebo omamných a psychotropných látok. Napríklad opioidov, kanabinoidov, kokaínu, stimulácii amfetamínového typu, sedatív alebo hypnotík, závislosť od prchavých látok, prípadne kombinovanú závislosť od viacerých psychoaktívnych látok súčasne.

Záver

V prípade, že psychiatrickým vyšetrením sa potvrdí syndróm závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky, je vodičovi nariadené ústavné liečenie dopravným inšpektorátom PZ a psychoterapeutický kurz zameraný na nebezpečenstvo používania návykových látok u dopravného psychológa.
Ak vyšetrujúci psychiater nezistí u vodiča známky závislosti, vydá vyšetrovanému písomné potvrdenie.
Konečný diagnostický záver pre vyjadrenie sa k potrebe preskúmania schopnosti riadiť motorové vozidlo obdrží pacient najneskôr do štyroch týždňov od vstupného psychiatrického vyšetrenia vodiča.

Náklady spojené s lekárskym vyšetrením si zo zákona hradí vodič.
Bližšie informácie môžete získať po telefonickej konzultácii.