Dohodnite si termín na:
055 644 5940/ 055 460 4584

Psychiatrické vyšetrenie vodičov

Na vedenie motorového vozidla sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý. Na naších ambulanciách poskytujeme taktiež vyšetrenia psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla po odobratí vodičského preukazu z dôvodu použitia alkoholu alebo omamných a psychotropných látok v súlade s § 91 – 92, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Psychická spôsobilosť sa posudzuje odborným psychiatrickým vyšetrením. Tá posudzuje psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Avšak pri zadržaní vodičského oprávnenia pre prítomnosť alkoholu v krvi alebo inej návykovej látky Políciou (OR PZ), musia vodiči absolvovať aj psychiatrické vyšetrenie, prípadne psychoterapeutický kurz. Podla zákona, sa jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok považuje za trestný čin. Po uplynutí trestu je jednou z podmienok pre vrátenie vodičského preukazu potvrdenie od psychiatra podľa § 79 ods. 2 .

Účelom ambulatného psychiatrického vyšetrenia je u vodiča vylúčiť, alebo stanoviť diagnózu závislosti od alkoholu, alebo omamných a psychotropných látok – opioidov, kanabinoidov, kokaínu, stimulancií amfetamínového typu, sedatív alebo hypnotík, závislosť od prchavých látok, prípadne kombinovanú závislosť od viacerých psychoaktívnych látok súčasne. V prípade, že psychiatrickým vyšetrením sa potvrdí syndróm závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky, je vodičovi nariadené ústavné liečenie dopravným inšpektorátom PZ a psychoterapeutický kurz zameraný na nebezpečenstvo používania návykových látok u dopravného psychológa.
Ak vyšetrujúci psychiater nezistí u vodiča známky závislosti, vydá vyšetrovanému písomné potvrdenie.

Konečný diagnostický záver pre vyjadrenie sa k potrebe preskúmania schopnosti riadiť motorové vozidlo obdrží pacient najneskôr do štyroch týždňov od vstupného psychiatrického vyšetrenia vodiča.

Náklady spojené s lekárskym vyšetrením si zo zákona hradí vodič.
Bližšie informácie môžete získat po telefonickej konzultácii.